Fischer Resin and Foams

750ml Fire Stop Hand Foam

750ml Fire Stop Hand Foam

£10.37 (exc VAT)

Fischer Resin and Foams,  Fire Stop, FIS VL 300T Injection, Fire Retardant Foam B2, Hand Applied Foam B3, DEC Express Cement